Posted on

งานกราฟิกเป็นงานที่ประกอบการบางคนมีความสงสัยว่างานประเภทนี้มีความสำคัญอย่างไร ซึ่งความจริงงานกราฟิกถือได้ว่าเป็นงานที่ช่วยให้การออกแบบบรรจุภัณฑ์เป็นไปได้อย่างรวดเร็วและสวยงาม แปลกใหม่ น่าดึงดูด คนที่สนใจหางานออกแบบกราฟิกจำเป็นต้องรู้ข้อมูลพื้นฐานในเรื่องของงานที่เกี่ยวกับการออกแบบกราฟิกเสียก่อน ซึ่งจะมากล่าวถึงในบทความนี้ให้ทุกคนได้ทำความรู้จักยิ่งขึ้นกว่าเดิม 

ความหมายของการออกแบบกราฟิก 

ออกแบบกราฟิกเป็นงานที่ออกแบบทั้งรูปแบบ ตัวอักษร ลงกับพื้นผิวแนวราบซึ่งเป็นแบบสองมิติ โดยจะออกแบบในเรื่องของสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อให้เกิดความสวยงาม มีการจัดวางตัวอักษรและภาพให้เป็นศิลปะซึ่งจะอยู่ที่ความสามารถของนักออกแบบ รูปแบบของการออกแบบกราฟิกที่ผู้หางานออกแบบกราฟิกต้องรู้ สามารถยกตัวอย่างได้คือ 

 • ออกแบบงานพิมพ์ ยกตัวอย่างเช่น แผ่นโปสเตอร์ แผ่นพับบรรจุภัณฑ์ 
 • ออกแบบโฆษณา ยกตัวอย่างเช่น โลโก้สินค้า ป้ายสินค้า 
 • ออกแบบภาพเคลื่อนไหว ยกตัวอย่างเช่น ภาพสามมิติ 
 • ออกแบบงานที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ นั่นคือ นิตยสาร ออกแบบเกี่ยวกับการจัดหน้าหนังสือ ออกแบบตัวอักษร หนังสือพิมพ์ 
 • ออกแบบสื่อเคลื่อนไหว ยกตัวอย่างเช่น วิดิโอ ตัดต่อภาพยนตร์ 
 • ออกแบบงานที่เป็นการวาดภาพประกอบ ยกตัวอย่างเช่น งานตกแต่งภาพ งานวาดภาพ  
 • ออกแบบเว็บ ยกตัวอย่างเช่น สื่อมัลติมีเดีย ออกแบบหน้าเว็บ 

ออกแบบภาพกราฟิกบรรจุภัณฑ์ คือ 

การออกแบบภาพกราฟิกบรรจุภัณฑ์นั้นจะเป็นการสร้างสรรค์เกี่ยวกับงานสิ่งพิมพ์ซึ่งจะอยู่ในบรรจุภาพ เช่น ถ้วยกระดาษ แก้วกระดาษ โดยจะสื่อสารทางด้านจิตวิทยาให้กับผู้บริโภคได้ กระตุ้นและสร้างความสนใจของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ชนิดนั้นแล้วเกิดความรู้สึกอยากซื้อไปใช้ ในการออกแบบที่ต้องรู้ก่อนหางานออกแบบกราฟิกนั้น สามารถกล่าวได้ดังต่อไปนี้ 

 • งานกราฟิกที่จะสื่อให้รู้ว่าเป็นสินค้าอะไร อาจจะสื่อโดยใช้ตัวอักษร เพื่อให้ลูกค้าแยกได้ว่าสินค้านั้นจัดอยู่ในประเภทของสินค้าบริโภคหรืออุปโภค 
 • ออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์ โดยจะมีการแสดงรูปแบบที่เป็นลักษณะเฉพาะแบรนด์หรือสินค้าชนิดนั้น ๆ ให้เด่นชัด 
 • กราฟิกบนถ้วยหรือแก้วกระดาษ โดยจะเปรียบเหมือนกับสื่อประชาสัมพันธ์ ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและคุณค่าให้ผลิตภัณฑ์  
 • การแจ้งข้อมูลรายละเอียดที่ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีรักษา วิธีใช้ สรรพคุณของสินค้า หรือส่วนผสมในตัวสินค้า 

จะเห็นจากบทความนี้ทำให้รู้เรื่องเกี่ยวกับงานออกแบบกราฟิกซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องรู้ก่อนหางานออกแบบกราฟิก โดยความรู้เหล่านี้ต่างเป็นสิ่งจำเป็นและมีประโยชน์อย่างมากต่อผู้ที่สนใจจะสมัครเป็นพนักงานเพื่อทำงานเกี่ยวกับการออกแบบกราฟิกนี้ หากมีความรู้ที่มากพอก็จะช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นโดยไม่เกิดปัญหา และสามารถทำงานกราฟิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ คนที่ชื่นชอบงานด้านกราฟิกก็มีสิทธิเข้ามาสมัครได้ทั้งกับบริษัทหรือในเว็บ